Kabir Azabı var mıdır?

Kabir Azabı var mıdır?

İşyerindeki arkadaşlarla bir konuda ihtilafa düştük ben kabir azabı olmadığını sadece tasavvuf ehlinin ürettiği bir şey olduğunu söyledim. Kur'an'da ve hadislerde böyle bir şeyden bahsedilmediğini söyledim ama Al-i İmran suresinin 45. ayetinde sanki kabir azabıyla ilgili bir iz varmış gibi görünüyor?

CEVAP: Kabir azabı meselesi biliyorsunuz halledilememiş bir mesele…

Önce asıl: 1. Ahiret ğaybi bir meseledir. Dolayısıyla imana taalluk eder. Bir meselenin imana konu olması için delaleti ve sübutu kati nass olması şart. Kur'an'daki nasslar te’vil yoluyla konuyla irtibatlandırılmaktadır. Hadisler ise "kati nass" değildirler. Dolayısıyla bu mesele ne dinin özünü, ne de akaidi ilgilendirmektedir.

2. Yargıdan önce ceza olmaz bir adalet prensibidir. Adalet ise yargının esasıdır. 

Detaylı İlmi araştırmalar için şu esere müracaat ediniz:

Kur'an'a Göre Kabir Azabı - Mehmet Okuyan - Düşün Yay.