Alemlerin Rabbi Allah

İnsan “Allah” der de titremez mi!

Elbet bu satırların yazarı da titriyor. Korkudan değil, O’nun hakkında konuşmaya ve yazmaya cüret etmekten.

Hiçbir tasavvur, Allah’ı olduğu gibi algılayamaz. Hiçbir akıl, Allah’ı mutlak ve mükemmelliğiyle kavrayamaz. Hiçbir beşerî dil, sahibine Allah’ı gereği gibi anlatma imkânı sunmaz. O’nun azameti karşısında akıllar dumura uğrar, diller lâl olur, mantık iflas eder, nutk tutulur, sözün soluğu kesilir, kelimelerin nabzı durur.

Peki, bu gerçeği bilmeme rağmen, Allah hakkında bir kitap kaleme almaya beni ikna eden gerekçeler ne!

Üç şey:

1. Allah’a inananların Allah tasavvurlarının, vahyin inşa ettiği Allah tasavvurundan giderek uzaklaşması.

2. Doğru bir Allah tasavvuruna sahip olmadan, sahih bir kulluk, iman ve teslimiyetin gerçekleşmeyeceği.

3. Allah doğru bilinmeden, tanınmadan, anlaşılmadan, bu ve öbür hayatın anlam ve amacının asla anlaşılamayacağı.

ÂLEMLERİN RABBl ALLAH

İşte bu yüzden “Allah” demek “anlam” demektir.

Modern hayat Allah’tan uzaklaştıkça anlamdan da uzaklaşmaktadır. Anlamsız bir hayat yük, anlamsız bir insan hiç, anlamsız bir dünya canlı cenazelerin meskun olduğu bir mezardır.

Vahyin inşa ettiği hayatın merkezinde Allah vardır. Merkezinde Allah’ın olduğu bir hayatın iki kanadı vardır: Tevhid ve adalet.

Tevhid kanadı insan-Hâlık ilişkisini, adalet kanadı insan-mahluk ilişkisini temsil eder. İnsan ancak bu iki kanat sağlam olursa, sonsuz saadet menziline doğru uçabilir. Bu iki kanatla uçarsa, gerçek özgürlüğe kavuşabilir.

O özgürlük insanı nefsinin isteklerine boyun eğdiren değil, nefsinin köleliğinden kurtarıp Allah’a kul kılan sahici, kalıcı ve değer üretici özgürlüktür. Bu iki kanattan biri veya ikisi kırıksa, o insan teki veya toplumu, yaralı bir kuş gibi çırpınmaktan, hayatı hem kendisine hem başkalarına zindan etmekten kurtulamaz.

Bu kitap, hayatın merkezinde yer alan Allah hakkındaki kimi sorulara, vahiy eksenli cevaplar verme çabasının bir ürünüdür, işte bu sorulardan bazıları: El-Esmâülhüsnâ’nın bir kalbi var mı, varsa nedir i Allah ismini oluşturan üç harfin tüm formları hangi ortak mânâyı verir Tüm Esma Allah ismine döner, peki Allah isminin döndüğü lafız nedir!

İslâm ilahiyatının varlık tasavvuru nasıldır! Cahiliyye’de Allah inancı nasıldır! Varlığı bir kitap gibi okumak mümkün müdür!

Aşkın ve Mutlak Varlık kavranabilir mi! Bu konuda, imana ne gibi bir görev düşer! Kelime-i Tevhid’in ve Kelime-i Şehadet’in mânâ, maksat ve mahiyeti nedir! Şirkin mahiyeti nedir!

Vahiy nasıl bir Allah tasavvuru inşa ederi Allah neden zâtıyla değil de, sıfatıyla bilinir! Allah’ı bize bildiren isim ve sıfatlar nelerdir! El-Esmâülhüsnâ ne demektir! El-Esmâülhüsnâ insanı Allah’a nasıl yaklaştırır!

Allah adına/Allah adıyla okumak ne demektir! Bütün varlık nasıl Esmâ’nın tecellisi olur! “Allah’ın ahlakıyla ahlâklanmak” ne demektir! Allah’ı sevme iddiası nasıl ispat edilir!

Allah’a yaklaşmanın esası ve usulü nedir! Allah inancında tenzihçi ve teşbihçi yaklaşımlara nasıl bakmalı! İsimler ve sıfatlar bahsinde neler söylenebilir! İslâm kelamının “Allah’ın Sıfatları” tasnifi nedir! El-Esmâülhüsnâ rivayetleri ve ünlü El-Esmâülhüsnâ hadîsi nasıl anlaşılmalıdır!

“Allah’ın isimleri konusunda doğru yoldan sapmak”tan ne anlamalı! Allah tasavvurumuzun kodları nelerdir!

Haşyetullah, evliyaullah, ru’yetullah hakkında vahiy merkezli bir bakış nasıl olmalıdır! Subhanallah, elhamdülillah, Allahuekber, zikrullah, estağfirullah, inşaallah, maşaallah gibi Müslüman hayatının ekseninde yer alan kodların mânâ ve mahiyeti nedir!

Allah’tan istemenin adabı, usulü ve esası nedir! Ve son olarak, okurdan naçizane talebimiz, eserin sonundaki duamıza “amin”leriyle iştirak etmesidir. Bu satırların yazarı için kabule karin bir tek “amin”, ödüllerin en büyüğü olacaktır.

Online Sipariş İçin: http://www.kitapburada.com/alemlerin-rabbi-allah-cc-p396819.html

Yorum Yaz